Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Результати / Соціально-економічна характеристика населення

Соціально-економічна характеристика населення.
  Графічний матеріал  Розподіл населення на самодіяльне і несамодіяльне
  Графічний матеріал  Розподіл зайнятих за видами економічної діяльності
  Графічний матеріал  Розподіл зайнятого населення за групами занять

   У розділі наведено дані Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року про розподіл населення за основним джерелом засобів існування з розподілом за статтю, віковими групами та рівнем освіти, а також дані про розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності, статусом зайнятості та місцем знаходження роботи.
   На відміну від попередніх переписів, які враховували тільки одне (1959, 1970, 1979 рр.) або два (1989 р.) джерела засобів існування при Всеукраїнському перепису населення 2001 року вперше обліковувалися декілька джерел засобів існування без обмеження їх кількості конкретним числом. Одночасно респонденти визначали основне джерело засобів існування. Крім того, були враховані також нові види джерел, появу яких зумовила особливість соціально-економічного розвитку суспільства.
   При перепису населення у відповіді на запитання щодо заняття докладно записувалася назва професії, посади або роботи, яка виконувалася респондентами на момент перепису. Під заняттям при перепису населення розуміється діяльність, яка приносить заробіток або дохід, а не кваліфікація, отримана за освітою або досвідом роботи.
   Обробка даних Всеукраїнського перепису населення про професійні ознаки фізичних осіб здійснювалася у відповідності із “Словником занять”, спеціально розробленим для цього науковими установами країни на базі діючого в Україні з січня 1995 року Державного класифікатора України “Класифікатор професій” ДК 003-95 з урахуванням змін, внесених до нього протягом 1998-2001 років (Державний класифікатор професій України ґрунтується на Міжнародній стандартній класифікації професій 1988 року (ISCO –88), рекомендованій Міжнародною конференцією статистики праці для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Оберіть таблицю
Розподіл населення за основним джерелом засобів існування та віковими групами   Зразок шапки
Розподіл населення за основним джерелом засобів існування та рівнем освіти   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за групами занять та віком    Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності та віком    Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності та рівнем освіти   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за групами занять та рівнем освіти    Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за місцем знаходження роботи та рівнем освіти   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за місцем знаходження роботи та видами економічної діяльності   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за cтатусом зайнятості та віком   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за статусом зайнятості та рівнем освіти    Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за місцем знаходження роботи та віком   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за місцем знаходження роботи та групами занять   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за місцем знаходження роботи та статусом зайнятості   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності та статусом зайнятості   Зразок шапки
Розподіл зайнятого населення за групами занять та статусом зайнятості   Зразок шапки
   Вкажіть розріз таблиці :
Все населення Міське населення Сільське населення
Обидві статі Чоловіки Жінки

   За матеріалами перепису :    2001    року

Постійне населення - населення, яке постійно мешкає в певному населеному пункті, з урахуванням тимчасово відсутніх;

 

Міське населення - населення міст і селищ міського типу, затверджених у законодавчому порядку;

 

Сільське населення - населення сільських населених пунктів, підпорядкованих сільським радам, а також населення сільських населених пунктів, безпосередньо підпорядкованих міським і селищним радам;

 

Населення міської ради - населення всіх населених пунктів, які адміністративно підпорядковані міській раді;

 

На підставі відповідей щодо джерел засобів існування, населення було розподілено на такі групи:
-зайняте населення (зайняті на підприємствах, в організаціях, установах, селянських (фермерських) господарствах та іншими видами економічної діяльності);
-зайняті в особистому підсобному господарстві;
-особи, які отримують прибуток від власності;
-стипендіати;
-пенсіонери, особи, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) та особи, які мають інший вид державного забезпечення;
-особи, які отримують допомогу по безробіттю;
-утриманці окремих осіб;
-особи, які мають інше джерело засобів існування та особи, які не вказали джерело.
До зайнятого населення віднесені всі особи, які працювали за наймом на підприємствах, в організаціях, установах будь-яких форм власності, включаючи селянські (фермерські) господарства і окремих громадян; особи, які самостійно (індивідуально) забезпечували себе роботою і не перебували у штаті будь-якого підприємства, організації, установи; особи, які займалися трудовою діяльністю на власному підприємстві як індивідуальні власники; зайняті у власному селянському (фермерському) господарстві, зареєстрованому в установленому порядку; особи, які виконували будь-яку неоплачувану роботу на приватному, сімейному підприємстві або фермерському господарстві, яке належить одному із членів домогосподарства цієї особи (крім зайнятих в особистому підсобному господарстві). До зайнятого населення віднесені також пенсіонери і стипендіати, які на момент перепису населення мали постійну роботу.
До зайнятих в особистому підсобному господарстві віднесені особи, зайняті в своїх підсобних господарствах виробництвом сільськогосподарської продукції або доглядом за худобою, незалежно від того, чи ця продукція буде використана на продаж (обмін), чи для особистого споживання.
До осіб, які отримують прибуток від власності, віднесені: особи, що одержували прибуток від власного підприємства за умови, що сам власник на ньому не працює; особи, які отримували прибуток у вигляді арендної плати за здані в аренду земельні ділянки, житлові приміщення, гаражі, дачі тощо; особи, які отримували прибуток у вигляді виплати відсотків за грошовими вкладами, за кредит, за позики банку; власники акцій (акціонери), які одержували прибуток у вигляді виплати дивідентів тощо.
До стипендіатів віднесені студенти навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які отримували стипендію.
До пенсіонерів віднесені особи, для яких головним джерелом засобів існування була пенсія за віком, інвалідністю, вислугу років, у зв’язку з втратою годувальника, соціальна пенсія тощо.
До осіб, які отримують допомогу (крім допомоги по безробіттю) віднесені ті, хто одержував державну соціальну допомогу, а саме: допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами; допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомогу для догляду за дитиною – інвалідам; допомогу на дітей віком до 16 років (учнів – до 18 років); допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу на дітей військовослужбовців строкової служби; допомогу на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років.
До осіб, які мають інший вид державного забезпечення, віднесені вихованці дитячих будинків, будинків дитини та шкіл-інтернатів; особи, що проживають у будинках-інтернатах для осіб похилого віку та інвалідів; особи, які перебувають на забезпеченні державних організацій тощо.
До осіб, які отримують допомогу по безробіттю, віднесені особи працездатного віку (чоловіки 16-59 років, жінки 16-54 років), які були зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні і отримували допомогу по безробіттю або матеріальну допомогу по безробіттю.
До утриманців окремих осіб віднесені діти та інші особи, які не займалися ніякими видами економічної діяльності, що приносять заробіток або доход, не отримували пенсію або стипендію і жили за рахунок коштів родичів чи інших осіб.
До осіб, які мають інше джерело засобів існування, віднесені громадяни, які в якості джерела засобів існування при перепису населення вказали, наприклад, заощадження або щось інше, що не входить до перелічених вище джерел.

 

“Словник занять” містить 9 наступних класифікаційних груп (розділів),97 підгруп, згідно яких і були розподілені заняття окремих респондентів, названі ними в якості відповідей на відповідне запитання переписного листа :
Перша група (розділ) – “Законодавці, вищі державні службовці, керівники” - містить професії, що пов’язані:
-з визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;
-вищим державним управлінням;
-правосуддям та прокурорським наглядом;
-керівництвом підприємствами, установами, організаціями та їх підрозділами незалежно від форм власності та видів діяльності. Група охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва.
Друга група (розділ) – “Професіонали” – охоплює професії, які передбачають високий рівень знань в галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, медичних, суспільно-політичних наук та в галузі мистецтва, економіки, фінансів, управління і права.
Третя група (розділ) – “Фахівці” – вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних чи гуманітарних наук. Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.
Четверта група (розділ) – “Технічні службовці” – включає професії, які передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження чи відновлення інформації та проведення обчислень. Професійні завдання цієї групи пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних чи обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо) та інших функціональних обов’язків.
П’ята група (розділ) – “Працівники сфери обслуговування та торгівлі” – містить професії, які передбачають наявність знань, необхідних для надання відповідних послуг чи здійснення торгівлі. Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.
Шоста група (розділ) – “Кваліфіковані працівники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства” - охоплює професії, які передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу. Професійні завдання полягають у вирощуванні врожаю, розведенні тварин чи полюванні, ловленні риби чи її розведенні, або збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.
Сьома група (розділ) – “Кваліфіковані працівники з інструментом” –включає професії, які передбачають знання, необхідні для вибору способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції. До групи належать професії, пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом та виробленням різної продукції.
Восьма група (розділ) – “Оператори та складальники устаткування та машин” - об’єднує професії, які потребують знань, необхідних для експлуатації та нагляду за роботою устаткування чи машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання. Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин чи нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами чи пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.
Дев’ята група (розділ)– “Найпростіші професії” – містить найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань з використанням ручних інструментів, в деяких випадках із значними фізичними зусиллями. Професійні завдання пов’язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

укр рус eng

   У розділі:

 Основні підсумки
 Динаміка населення України за даними переписів населення (графічний матеріал)
 Адміністративно - територіальний поділ
 Кількість та територіальне розміщення населення
 Демографічна характеристика населення. Народжуваність
 Рівень освіти населення
 Соціально-економічна характеристика населення
 Національний склад населення, мовні ознаки, громадянство
 Міграція
 Кількість та склад домогосподарств
 Житлові умови


Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове