Державний комітет статистики України

Головна сторінка  Карта сайту  Контакти     
 Всеукраїнський перепис населення 2001
Результати
Регіони України
Історія
Організація
Публікації
Законодавча база
Довідка
 / Законодавча база / Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 р. №1066 "Про організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення у 2001 році Всеукраїнського перепису населення".

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 червня 1999 р. № 1066

Київ

Про організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення у 2001 році Всеукраїнського перепису населення

З метою своєчасного і якісного проведення у 2001 роціі Всеукраїнського перепису населення Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським, районним, районним у м.м. Києві та Севастополі державним адміністраціям, за участю виконкомів міських, селищних і сільських рад:

уточнити до 1 квітня 2000 року межі міських населених пунктів та упорядкувати в них назви вулиць, провулків тощо, нумерацію кварталів, будинків та квартир;

перевірити до 1 жовтня 2000 року правильність та повноту обліку населення, уточнити схематичні плани міських населених пунктів, великих сіл та карти районів і забезпечити ними органи державної статистики в необхідній кількості.Зазначену роботу рекомендується провести за рахунок коштів місцевих бюджетів;

організувати роботу із складання до 1 грудня 2000 р. списків сільських населених пунктів за даними вивірених книг (списків) погосподарського обліку та у листопаді-грудні 2000 р. протягом 20 робочих днів-квартальних списків житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях у міських та великих сільських населених пунктах у порядку визначеному Державним комітетом статистики;

забезпечити тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення (далі-Перепис населення), а також приймання, оброблення та зберігання відповідних матеріалів, приміщенями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, транспорту тощо.

 1. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітетові у справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Головному управлінню Командувача Національною Гвардією, Державному департаменту з питань виконання покарань, іншим центральним органам виконавчої влади, що мають закриті об’єкти, провести роботу, пов’язану з підготовкою до Перепису населення, та забезпечити перепис військовослужбовців, спеціальних контенгентів населення і осіб, які перебивають на закритих територіях, у порядку та територіях, у порядку та терміни, визначені Державним комітетом статистики.

 1. Міністерство праці та соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я,

Міністерству освіти провести підготовчу роботу і забезпечити перепис осіб, які постійно перебувають у закладах соціального і медичного призначення.

 1. Міністерству закордонних справ забезпечити перепис громадян України, які

працюють у дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном, членів їх сімей, домогосподарств.

 1. Державному комітетові статистики:

розробити за участю заінтерисованих центральних органів виконавчої влади та затвердити до 1 січня 2000 року програму Перепису населення;

забезпечити до 1 травня 2001 року проведення робіт, пов’язаних із створенням технічної бази та програмно-технічного комплексу для оброблення результатів Перепису населення.

 1. Утворити Міжвідомчу комісію сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію сприяння проведенню Всеукраїнському перепису населення (додається).

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям за участю виконкомів міських, селищних і сільських рад утворити до 1 серпня 1999 року територіальні комісії сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити положення про них.

 1. Міністерству економіки передбачити за поданням Державного комітету

статитики у 2000-2003 роках державне замовлення на виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з підготовеою і проведенням Перепису населення,обробленням та розповсюдженням його результатів.

 1. Міністерству фінансів передбачати за поданням Державного комітету

статистики у проектах Державного бюджету України на 2000-2003 роки цільове виділення коштів на фінансування підготовки, проведення, оброблення, узагальнення та розповсюдження результатів Перепису населення.

 1. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від

28 червня 1997 р. № 698 ‘‘Про матеріально-технічне забезпечення проведення Всеукраїнського перепису населення 1999 року’’ (Офіційний вісник України, 1997 р., число 28,с.66).

 

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 1996 р. №1066

ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжвідомчу комісію сприяння проведення
Всеукраїнського перепису населення

 1. Міжвідомчу комісію сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення
 2. (далі - Комісія ) утворено з метою координаіцї роботи, пов’язаної з підготовкою і проведенням у 2001 році Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепису населення).
 1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами Ураїни,
 2. актами Призидента України, Кабінету Міністрів України, рекомендованими ООН щодо проведення переписів населення та житла, а також цим Положенням.
 1. Основним завданням Комісії є:
 2. координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств,. установ та організацій, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення; здійснення контролю за матеріально-технічним, фінансовим та організаційним забезпеченням підготовки і проведення Перепису населення.
 1. Комісія відповідно до покладених завдань:
 2. розглядає та оцінює результати роботи з підготовки і проведення Перепису населення, що виконується міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до цієї роботи;

  інформує Кабінет Міністрів України про стан підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення та розглядає проекти актів Кабінету Міністрів України щодо матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису населення;

  сприяє залученню технічної та матеріальної допомоги , а також коштів міжнародних організацій, іноземних держав,об’єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов’язаних Переписом населення.

 1. Комісія має право:
 2. заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ та організацій, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення, а також голів територіальних комісій сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення про здійснення заходів з підготовки і проведення Перепису населення;

  залучати у разі потреби до участі і її роботі працівників органів державної влади, підриємств, установ, організацій, а також представників об’єднань громадян (за згодою їх керівників);

  утворювати тимчасові експертні та робочі групи із залученням вітчизняних та іноземних фахівців;

  вирішувати інші питання що належать до її компетенції.

 1. Головою комісії за посадою є Віце-прем’єр-міністр України з
 2. питань економіки, заступником голови Комісії - Голова Дежкомстату, членами Комісії - заступники керівників Мінекономіки, Мінфіну, МЗС, Міноборони, МВС, Мінтрансу, Мінюсту, Держтелерадіо, Державного комітету зв’язку та інформації, інших центральних органів виконавчої влади, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення, представники наукових установ та громадських організацій (за згодою).

  Персональний склад Комісії затверджуєтьсч Головою Комісії.

  Члени Комісії працюють на громадських засадах.

 1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
 2. рішенням голови Комісії, а за його відсутності - Заступника Голови Комісії, в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
 1. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше
 2. двох третин її складу.
 1. Рішення Комісії примйається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії, а за його відсутності - заступника Голови Комісії.
 1. Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується Головою Комісії, а за його відсутності - заступником Голови Комісії.
 1. Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для
 2. виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами,. установами та організаціями, які залучаються згідно з їх компетенцією до підготовки і проведення Перепису населення.
 1. Організаційно - технічне забезпечення роботи Комісії проводить Держкомстат.
укр рус eng

   У розділі:

 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Всеукраїнський перепис населення".
 ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998р. №1536 "Про проведення в 2001 році Всеукраїнського перепису населення".
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 р. №1066 "Про організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення у 2001 році Всеукраїнського перепису населення".
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001р. №51-р "Про організацію проведення Всеукраїнського перепису населення "
 Постанова Верховної Ради України від 11 липня 2001 року № 2646-III "Про тимчасове припинення розгляду питань, пов'язаних із змінами в адміністративно - територіальному устрої України"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2004 р. N 94-р "Про затвердження переліку користувачів, яким зведені знеособлені дані Всеукраїнського перепису населення 2001 року ДКС і його територіальні органи надають у 2004 році безоплатно'


Головна | Новини | Результати | Регіони України | Історія | Організація | Публікації | Законодавча база | Довідка

  Статистика відвідувань

© 2003-2004, Державний комітет статистики України  
При використанні матеріалів, розміщених на нашому сайті, посилання на першоджерело обов'язкове